Sitemap Contact
Sitemap Contact
zoeken

Schrapping van de wachtlijst 

Uw aanvraag en inschrijving als kandidaat-huurder moet in de volgende gevallen geschrapt worden:

  1. Als u een sociale woning, die u werd aangeboden, hebt aanvaard;
  2. Als u n.a.v de actualisatie niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde;
  3. Als bij het aanbod van een sociale woning blijkt dat u niet meer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, voor zover het aanvaarden van dit aanbod tot een toewijzing zou geleid hebben ;
  4. Als u onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens te kwader trouw heeft afgelegd of gegeven
  5. Als u dit zelf vraagt aan de huisvestingsmaatschappij;
  6. Wanneer u tweemaal weigert of niet reageert op een toewijzingsbrief van de huisvestingsmaatschappij, waarin zij u een woning aanbieden die beantwoordt aan uw keuze qua ligging, type en maximale huurprijs.
  7. Als u niet of niet tijdig reageert op de brief en de herinneringsbrief van Hacosi bij actualisering van het kandidatenregister    

Indien u van mening bent dat uw schrapping van de wachtlijst onterecht gebeurde kan u verhaal indienen bij de toezichthouder.

De kandidaat-huurder wordt uit het inschrijvingsregister geschrapt bij het onbestelbaar terugkeren van een brief  bij een aanbod van een woning of bij de actualisatie van het register en dit enkel als Hacosi C.V.  de briefwisseling verzendt naar het laatst bekende adres dat in het  Rijksregister wordt vermeld, tenzij de kandidaat-huurder uitdrukkelijk schriftelijk heeft verzocht de briefwisseling naar een ander adres te sturen.