Sitemap Contact
Sitemap Contact
zoeken

Veel gestelde vragen 

 1. Voor welke woningen kom ik in aanmerking?
 2. Hoe lang moet ik wachten?
 3. Kan ik na de inschrijving mijn keuzes nog wijzigen?
 4. Hoe lang blijft mijn inschrijving geldig?
 5. Wat moet ik doen als mijn adres of mijn gezinssamenstelling verandert?
 6. Hoe gebeurt de toewijzing van een sociale huurwoning ?
 7. Wat gebeurt er als ik aan de beurt ben voor een sociale woning ?
 8. Mag ik een woningaanbod van de huisvestingsmaatschappij weigeren?
 9. Wat moet ik doen als ik tijdelijk geen woning kan aanvaarden?
 10. Kan ik mij inschrijven indien ik overweeg om mijn relatie te beëindigen ?
 11. Wat indien ik bij toewijzing niet wettelijk gescheiden ben?
 12. Wat indien ik samen met mijn partner ingeschreven ben en wij niet langer meer samen kandidaat wensen te zijn?

  

Voor welke woningen kom ik in aanmerking?

 U bent een alleenstaande zonder kinderen:

 • een studio
 • een gezinswoning of een appartement met 1 slaapkamer

U bent een koppel zonder kinderen:

 • een gezinswoning of een appartement met 1 slaapkamer

 U bent een gezin/alleenstaande met 1 kind:

 • een gezinswoning of een appartement met 2 slaapkamers

 U bent een gezin/alleenstaande met 2 kinderen:

 • een gezinswoning of een appartement met 2 slaapkamers indien de kinderen van hetzelfde geslacht zijn tot de leeftijd van 12 jaar
 • een gezinswoning of appartement met 3 slaapkamers

 U bent een gezin/alleenstaande met 3 kinderen of meer:

 • een gezinswoning of appartement met 3 slaapkamers (max. 3 kinderen indien van hetzelfde geslacht tot de leeftijd van 12 jaar)
 • een gezinswoning met 4 slaapkamers

Bij het bepalen van de gezinsgrootte wordt rekening gehouden met de kinderen die geplaatst zijn of waarvoor de kandidaat-huurder een omgangsrecht heeft of het co-ouderschap uitoefent, ook wanneer deze kinderen niet permanent in de woning verblijven maar wel regelmatig overnachten in de woning van de ouders.

Met de kinderen die meerderjarig worden, blijft men rekening houden zolang zij de leeftijd van vijfentwintig jaar niet hebben bereikt  én zolang hun deeltijdse verblijf in de woning blijft voortduren.

Dit dient echter steeds aan de hand van documenten bewezen te worden. 

Hoe lang moet ik wachten?

Wanneer u ingeschreven bent, kan u enkel afwachten tot u een woning krijgt aangeboden.  

 Kan ik na de inschrijving mijn keuzes nog wijzigen?

Hacosi schrijft in elk onpaar jaar haar kandidaten aan om na te gaan of de kandidaten nog geïnteresseerd zijn, of alle kandidaten nog voldoen aan de voorwaarden en of hun situatie nog dezelfde is als bij de inschrijving.
Dit schrijven heet de ‘actualisatie’. U kan uw keuzes wijzigen op:

1. Dit actualisatiemoment dat om de twee jaar plaatsvindt
2. Indien u hiervoor een gegronde reden heeft die nog niet bekend was bij de oorspronkelijke
inschrijving, bijvoorbeeld:

 • Een wijziging in uw gezinsamenstelling (bijvoorbeeld een extra kind of een andere inwonende persoon)
 • Een verandering in uw fysieke omstandigheden (invaliditeit, ..)
 • Een wijziging van de situatie die een invloed heeft op de voorrangsregels zoals bijvoorbeeld de onbewoonbaarheid van de woonst of de onteigening van een woonst. 

 Hoe lang blijft mijn inschrijving geldig?

Om de twee jaar wordt de wachtlijst nagekeken. Iedere kandidaat-huurder krijgt dan van Hacosi een actualisatiebrief en wordt gevraagd om een aantal gegevens opnieuw te bezorgen.

Opgelet ! Het is belangrijk dat u deze brief beantwoordt !

Kandidaat-huurders die niet tijdig reageren worden van de wachtlijst geschrapt.

De inschrijvingen worden minstens in elk oneven jaar geactualiseerd. Hacosi stuurt hiervoor de nodige documenten naar het laatste gekende adres van de kandidaat-huurders die voor 1 januari van dat jaar al ingeschreven waren.

Tijdens deze actualisatieperiode wordt nagegaan of de kandidaat-huurders nog voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden (meerderjarigheid, inkomensvoorwaarde en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister).

Wie niet tijdig reageert op deze brief én de herinneringsbrief of niet meer voldoet aan de voorwaarden, wordt geschrapt.

 

Wat moet ik doen als mijn adres of mijn gezinssamenstelling verandert?

Een kandidaat-huurder moet elke verandering (adres, gezinssamenstelling) binnen één maand doorgeven aan de huisvestingsmaatschappij.

Wanneer uw gezin groter of kleiner wordt, kan dit invloed hebben op de grootte van de woning die u kan krijgen.

Uw gezinssamenstelling kan wijzigen door personen die komen inwonen, bijvoorbeeld door huwelijk of samenwonen of door een geboorte. Uw gezin kan kleiner worden wanneer kinderen of familieleden het huis verlaten of nog overlijden.

Verwittig dan onmiddellijk de huisvestingmaatschappij!

 

Hoe gebeurt de toewijzing van een sociale huurwoning ?

Bij het toewijzen (toekennen) van een sociale woning wordt rekening gehouden met een aantal regels. Deze regels worden toegepast in de volgorde zoals hieronder beschreven.

 1. De rationele bezetting: Dit betekent dat U slechts een woning krijgt toegewezen die overeenkomt met de grootte van uw gezin.
 2. Verplichte voorrangregels: Sommige mensen krijgen voorrang door hun specifieke situatie waarin ze verkeren.
 3. Optionele voorrangsregels: Dit betekent dat bewoners van de gemeente of van het werkgebied soms voorrang krijgen.
 4. Gemeentelijke toewijzingsreglementen
 5. Datum van inschrijving of keuze

 

Wat gebeurt er als ik aan de beurt ben voor een sociale woning ?

Wanneer u aan beurt bent voor een sociale woning ontvangt u een brief. Hierin wordt vermeldt welke woning aan u wordt toegewezen. U moet binnen de 15 dagen reageren via de bijgevoegde akkoordverklaring of u de woning wenst te huren.

Indien u de aangeboden woning weigert of indien u niet reageert op de toewijzingsbrief is dit uw eerste weigering.

Het zal minimum drie maanden duren voor u weer een toewijzing kan krijgen, tenzij u dit anders vraagt. Bij een tweede weigering of bij het voor de tweede keer niet reageren wordt u als kandidaat geschrapt.

Als u de woning aanvaardt, wordt u huurder en bent u geen kandidaat-huurder meer.

 

Mag ik een woningaanbod van de huisvestingsmaatschappij weigeren?

Bij uw inschrijving geeft u uw voorkeur door qua ligging, woningtype en maximale huurprijs.
Indien u een toegewezen woning niet wenst te huren, mag u één keer de woning weigeren. U blijft kandidaat op de wachtlijst.

Opgelet : Sommige kandidaten met voorrang verliezen bij een eerste weigering hun voorrang.

Het gaat om de kandidaat-huurder die voorrang had omdat hij:

 • Woont in een onroerend goed dat niet hoofdzakelijk bestemd is voor wonen;
 • Woont in een woning die ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard.

U wordt geschrapt van de wachtlijst als u tweemaal weigert of niet reageert op een toewijzingsbrief waarin u een woning wordt aangeboden die beantwoordt aan uw keuze.

 

Wat moet ik doen als ik tijdelijk geen woning kan aanvaarden?

Wanneer u een zeer grondige reden kan geven, die geen afbreuk doet aan uw woonbehoeftigheid, kan u Hacosi verzoeken om een bepaalde tijd geen woning aan u aan te bieden. Als de reden aanvaard wordt, zal dit niet als een weigering worden beschouwd.

De kandidaat-huurder moet dit kenbaar maken tijdens de inschrijving en/of vóór de toewijzing d.m.v. een ondertekende schriftelijke verklaring.

De kandidaat-huurder zal tijdens de aangegeven periode niet gecontacteerd worden teneinde het aantal weigeringen te beperken.

Indien hij opnieuw in aanmerking wenst te komen voor een toewijzing van een woning dient hij dit eveneens via een ondertekende schriftelijke verklaring kenbaar te maken.

Volgens het intern huurreglement van Hacosi zijn gegronde redenen :

 • detentie
 • verblijf in ziekenhuis
 • pas een private huurovereenkomst afgesloten (om financiële problemen te vermijden zoals drie maanden schadevergoeding, nieuwe waarborgsom, …)
 • nakende gezinshereniging (wel absolute voorrang maar bvb. om verhuis te vermijden).

Een nog niet wettelijke afgeronde echtscheiding is geen reden om de kandidaat-huurder op wacht te zetten.

 

Kan ik mij inschrijven indien ik overweeg om mijn relatie te beëindigen ?

Indien :

 • U kan aantonen dat uw huwelijk onherstelbaar ontwricht is

kan de eigendomsvoorwaarde en ook de inkomensvoorwaarde(het gezinsinkomen) anders worden bekeken op voorwaarde dat uw partner niet samen met u in een sociale huurwoning gaat wonen.

 

Wat indien ik bij toewijzing niet wettelijk gescheiden ben?

Uw echtgenoot wordt niet mee in aanmerking genomen voor de aftoetsing van de toelatingsvoorwaarden:

 • als er een vordering tot echtscheiding is ingesteld
 • als er gegronde redenen worden aangevoerd voor het niet instellen van een vordering tot echtscheiding
 • als er een vermoeden van afwezigheid is

 

Wat indien ik samen met mijn partner ingeschreven ben en wij niet langer meer samen kandidaat wensen te zijn?

De volgende procedure wordt gevolgd als de kandidaat-huurders die onder hetzelfde inschrijvingsnummer zijn ingeschreven, na de inschrijving beslissen zich niet langer samen kandidaat te stellen (art.12 § 2) :

 • als slechts een van de kandidaat-huurders de inschrijving wil behouden, blijft het oorspronkelijke inschrijvingsnummer behouden
 • als verschillende kandidaat-huurders de inschrijving willen behouden, behoudt de persoon die zich opgegeven heeft als toekomstige referentiehuurder, het oorspronkelijke inschrijvingsnummer. Zijn wettelijke of feitelijke partner krijgt een inschrijvingsnummer dat gevormd is door de datum waarop zijn wettelijke of feitelijke partner is ingeschreven in het inschrijvingsregister en het volgnummer dat aansluit bij het volgnummer van de laatste inschrijving van de dag waarop zijn wettelijke of feitelijke partner is ingeschreven. De andere kandidaat-huurders worden opnieuw ingeschreven met een nieuw inschrijvingsnummer.