Sitemap Contact
Sitemap Contact
zoeken

Klachtenbehandeling 

Bent u tevreden over de dienstverlening van HAOCSI ?

HACOSI streeft naar een optimale dienstverlening. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat u niet tevreden bent en een klacht wenst in te dienen. Hoe en onder welke voorwaarden u een klacht kan indienen over de handelingen en de werking van een Vlaamse bestuursinstelling werd wettelijk geregeld. Hieronder vindt u de nodige instructies om u op een vlotte wijze doorheen de klachtenprocedure te helpen.

U wil informatie opvragen.

Indien u louter informatieve vragen wenst te stellen verzoeken  wij u contact op te nemen met de desbetreffende dienst.

Voor vragen in verband met uw inschrijving, uw huurprijs, bijwoning, enz. kan u elke werkdag tussen

8.30 uur en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur  telefonisch contact opnemen met de dienst huurders of kandidaat-huurders op het telefoonnummer 011/28.83.10.
Voor vragen en problemen in verband met herstellingen, veranderingen op technisch vlak enz. kan u elke werkdag telefonisch contact opnemen met de dienst herstellingen.

U wil verhaal indienen tegen een beslissing van HACOSI.

Indien u het niet eens bent met een beslissing van HACOSI kan u verhaal indienen tegen deze beslissing. De verhaalmogelijkheden worden vermeld in onze briefwisseling op het ogenblik van de bekendmaking van deze beslissing. Een verhaal kan niet ingediend worden via de klachtenprocedure.

Wanneer komt u klacht in aanmerking voor behandeling door HACOSI ?

De klachtenprocedure wordt geregeld door het decreet van 1 juni 2001 houdende de toekenning van een klachtrecht ten aanzien van de bestuursinstellingen, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2004 en de omzendbrief van de Vlaamse Regering nr. 20 van 18 maart 2005. Het decreet bepaalt dat u over de handelingen en werking van een administratie een klacht kan indienen als aan alle onderstaande voorwaarden voldaan is:

 • uw klacht is geen algemene klacht over de kwaliteit van de regelgeving, het beleid of de beleidsverklaringen van de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement;
   
 • de klacht duidelijk gaat over een concrete handelingswijze van HACOSI of de concrete toepassing van de regelgeving door HACOSI
   
 • uw klacht met betrekking tot dezelfde feiten nog niet eerder afgehandeld werd door de HACOSI
   
 • de feiten waarover u klaagt, zich niet langer dan één jaar geleden voorgedaan hebben;
   
 • uw klacht niet handelt over een beslissing, tegen de welke u de georganiseerde beroepsmogelijkheden (artikel 30 van het Kaderbesluit Sociale Huur, met name verhaalrecht) nog niet hebt uitgeput;
   
 • de feiten geen betrekking hebben op een jurisdictioneel beroep tegen een beslissing;
   
 • u een duidelijk aantoonbaar belang heeft bij het indienen van de klacht;
   
 • de klacht niet op te vatten is als een loutere melding van een tekortkoming in een publicatie, een website enz…. Informatieve vragen zijn ook geen klachten ;
   
 • u bereid bent om uw identiteit en adres kenbaar te maken op het bijgevoegde formulier.

Hoe kan u een klacht indienen ?

Indien u er zeker van bent dat aan alle bovenstaande voorwaarden voldaan is, kan u mondeling of schriftelijk een klacht indienen bij HACOSI.

Voor een mondelinge klacht kan u terecht bij elk persooneelslid van HACOSI

U kan uw schriftelijke klacht rechtstreeks richten aan de klachtencoördinator van HACOSI. De klachtencoördinator zal de klacht laten onderzoeken door de klachtenbehandelaar die niet betrokken is bij de feiten waarover u niet tevreden bent.

Uw schriftelijke klacht kan u verzenden aan :

HACOSI

T .a.v. de klachtencoördinator

G. Roppesingel 53

3500   HASSELT

Tel :  011/28 83 10

Email : info@hacosi.be

 

 

 

Niet tevreden over de afhandeling van uw klacht ?

 

Zijn wij onvoldoende tegemoetgekomen aan uw klacht, dan kan u met uw grieven nog steeds terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst (www.vlaamseombudsdienst.be). Hou er in ieder geval rekening mee dat de Vlaamse Ombudsdienst pas zal optreden als u getracht heeft om met de HACOSI tot een oplossing te komen.